Slutt etter sju måneder

Foto: Tore Østby

Sjuende april i år åpnet Bakeriet Røros, og før dørene åpnet sto det kø ut i gata. Nå, sju måneder og tre dager senere er det slutt. Styret i Røros Delikatesser AS har meldt oppbud. Fem fast ansatte og en del tilkallingshjelper mister jobben. Gjelden i selskapet er i underkant av 5 mil kr, mens bokførte eiendeler er på vel 2,5 mil kr. Selskapets største kreditor er Rørosbanken.

I følge styret kan ikke selskapet oppfylle sine forpliktelser etterhvert som de forfaller, selv om en står foran et forhåpentligvis stort julesalg.  Selskapet ble opprinnelig stiftet i 2010 og driften har vært vanskelig i mange år.  Selskapet består av 2 hovedenheter, en delikatessebutikk som holder til i Reiselivets Hus og et bakeriet i tidligere Dahls Bakeri.  Hovedeierne er COOP Røros SA, Røros Invest AS, Røros Hotell AS og Galåvolden Gård AS.

I pressemeldingen, som er sendt ut av styret, går det fram at kostnadene i oppstarten ble for store:

Først ble kostnadene ved ombygging av Bakeriet vesentlig høyere en budsjettert og driftskapitalen som ble tilført i begynnelsen forsvant i tildels i store men nødvendig investeringer.  Styret engasjerte Elin Viken som daglig leder den 1. Sept d.å. og hun har gjort en god jobb i en vanskelig omstillingsfase.

Eierne har delvis hatt ulike syn på hvordan driften av selskapet og fokus skulle være, noe som har ført til støy og usikkerhet.  Dette har ført til at selskapets interesser har i noen tilfeller måtte vike for eiernes interesser.

De siste ukene har styret og daglig leder under ledelse av relativt nyvalgt styreleder Fridrik Sigurdsson, snudd alle stener og kommet med en rekke forslag for å kunne berge selskapet fra konkurs.  Dessverre har en ikke lyktes å få på plass refinansiering og tilførsel av ny aksjekapital.  Styret berømmer Rørosbanken for å ha vært støttespiller hele veien og bidratt med meget gode og konstruktive løsninger i håp om ar det var mulig å berge selskapet.  Selskapets kreditorer ble tilskrevet for ca en måned og de opplyst om tingenes tilstand og bedt om å delta i en refinansieringsplan og samtlige aksepterte en nedbetalingsplan.  Både Rørosbanken og kreditorene har således vært opptatt av det hele veien å legge forholdene til rette for en refinansiering.

Men når tiltrengt frisk kapital (under 1 mil kr) uteblir har ikke selskapets styre et annet valg en å melde oppbud.

Styret håper at de fleste av de ansatte klarer å få seg en ny jobb så snart som mulig og at hele eller deler av driften i selskapet kan videreføres i et nytt selskap.

Gjelden i selskapet er i underkant av 5 mil kr, mens bokførte eiendeler er på vel 2,5 mil kr. Selskapets største kreditor er Rørosbanken.

Styret beklager at en ikke har lyktes med å etablere et bærekraftig butikk/bakeri konsept midt i selve lokalmathovedstaden i Norge, Røros. Flere andre norske byer som Trondheim og andre har dessverre lidd samme skjebne. En mener likevel at det kan være grunnlag for en ”Rørosmatbutikk” hvis fokus og driftsmønsteret er tilpasset de lokale forhold, som kjennetegnes bl.a. av mange gode lokalmat produsenter som trenger et utstillingsvindu, sesongbasert kundegrunnlag knyttet til Julemarked, Martnan mm, et stort hyttemarked som krever et spesielt vareutvalg kun noen få dager i uken og et stabilt men relativt begrenset kundegrunnlag blant Rørosingene, heter det i pressemeldingen.