Røros slakteri blir boliger

Jens Ivar Tronshart fulgte spent med da Mona W. Slettum la fram Høyres forslag. Foto: Tore Østby

Omregulering av Røros slakteri i Tollef Bredals vei ble heftig diskutert i kveldens kommunestyre. Røros slakteri ønsker å flytte sin virksomhet til Havsjøveien og selge eiendommen i Tollef Bredals vei. Før salg ønskes eiendommen omregulert til boligformål da dette er viktig for å øke eiendommens verdi samt at Røros sentrum har et stort behov for leiligheter i sentrum.

Flere av representantene stilte spørsmål ved om det er riktig å omregulere ei enkelt tomt nå, før reguleringsplan for området sør for jernbanelinja er klar. Skillelinjene gikk i kveld like mye i partiene som mellom partiene.

Derfor ble det i gruppemøter saken fikk sin avgjørelse. Etter gruppemøtene kom Arbeiderpartiet og Høyre med nesten identiske forslag. Begge partiene kom med et tilleggsforslag om freskynding av reguleringsplan for området.

Arbeiderpartiet ville vurdere å ta denne reguleringen inn i budsjettforhandlingene for neste år. Høyre ville vedta nå at kostnader til reguleringen skal inn i budsjettet for 2019. Høyres forslag ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Rune Kuraas (Røroslista) var inhabil i saken

Planforespørsel fra slakteriet kom i oktober 2017. Oppstartsmøte ble gjennomført allerede 1. november. 27.november ble det varslet oppstart av planarbeidet og planprogrammet lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det har innkommet 5 høringsuttalelser til planprogrammet, disse er innarbeidet i  planprogrammet politikerne tok stilling til i kveld.

Planområdet slakteriet ligger i, er i kommunedelplan for Røros sentrum avsatt til Industri. Kommunedelplanen fremmer ikke bestemmelser for områder avsatt til industri annet enn de generelle bestemmelsene. Vedtaket i kveld er et langt skritt på veien til å lykkes med planen om å finansiere et nytt fabrikkbygg i Havsjøveien med salg av eiendommen i sentrum.