Røros, en JA-kommune?

Mona W. Slettum og Gard Erik Sandbakken. Foto: Tore Østby

Lesrinnlegg av Mona W Slettum (H)/ Gard Erik Sandbakken (V)

Det går godt i Norge og vi har det relativt godt i Røros kommune.

For å bevare det gode må vi endre oss i takt med de endringer som skjer nasjonalt, regionalt og på verdensbasis. Vi må endre oss på de områder der hvor det er fornuftig og nødvendig. For å få til endringene må Røros kommune i større grad utnytte sin rolle til å bli en medspiller.

Det er innbyggerne og de som driver forskjellige virksomheter, små og store, som sitter nærmest utfordringene og problemene i egen kommune. Vi ser gjennom media at flere mener at kommunen er en brems og ikke en utvikler.

Vi forstår at kommunen må forholde seg til gjeldende regel- og planverk men grunnholdningen hos deler av administrasjon og politiske miljøer må ikke være at alt er så vanskelig, at alt må ta så lang tid og at vi har begrensede ressurser. Hva bruker man tida og ressursene til?

Vi trenger flere arbeidsplasser, mer areal til boligbygging og vi trenger de som tør satse på utvikling og nyetablering. Bedrifter etablerer seg der hvor det er tilgang på kompetanse og der hvor det er forutsigbart å planlegge for store investeringer. Bedrifter vokser der hvor det er forutsigbarhet og vilje til endring og tilrettelegging. Vi som sitter i kommunestyret for Høyre og Venstre får innspill og meninger fra innbyggerne.

Tilbakemeldingene er blant annet:

Røros Kommune er ikke forutsigbar nok! Planene er mange, og stadig under behandling, men de er planer og ikke handling.

Vi hindrer nyutvikling ved at planverket tar så lang tid å oppdatere at de som har utviklingsplaner ikke iverksetter planene sine.

Vi påfører de som jobber med etablerte virksomheter og nyutvikling store kostnader ved usikker og lang saksbehandlingstid.

Røros kommune er ikke effektiv og imøtekommende nok. Den oppleves ikke som en støttespiller, men ofte som en som stikker kjepper i hjulene.

For å ta tilbakemeldingene fra de dette gjelder på alvor ønsket vi å jobbe for å være en JA-kommune. En JA-kommune er for oss en kommune som forholder seg til et regelverk men som likevel oppleves som forutsigbar, endringsvillig og inkluderende. Redusert unødvendig, byråkrati og tillitvekkende politisk behandling av innbyggernes saker.

Vi fremmet forslag ved siste kommunestyremøtet i 2017 om at formannskap og kommunestyre i større grad skal arbeide ut fra en grunnholdning om å være en JA-kommune. Dette ble nedstemt. Vi ønsker fortsatt å jobbe for å være en JA Kommune.

Røros Høyre / Røros Venstre
Mona W Slettum / Gard Erik Sandbakken