Over 400.000 til psykologstilling

Foto: Tove Østby

Fykesmannen i Trøndelag har gitt Røros kommune kr 410.000,- i tilskudd til en 100% psykologstilling, i Virksomhet helse, psykisk helse i hele aldersgruppen. Tilskuddet har en varighet på 12 måneder fra 01.01. 2018.

Inkludert i tilskuddsbeløpet er kr 10.000 som er øremerket utgifter i forbindelse med kommunens deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid sin nasjonale samling for ledere og psykologer, samt kompetanseutviklingstiltak som arrangeres av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet. Det forventes at kommunen prioriterer deltakelse i disse foraene.

Vilkår for tilskuddet er bl.a. at tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, regelverket for ordningen og kravene i tilskuddsbrevet. Tilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene i inneværende budsjettår. Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering til lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår.

Frist for rapportering er 1. februar neste år.