Nye barnehagevedtekter

Ordfører Hans Vintervold og sametingspresident Aili Keskitalo kutter båndet under åpningen av den nye samiske barnehageavdelingen. Røros kommune leverte ikke rapport innen fristen. Trine L. Hagan

Torsdag behandler Formannskapet nye vedtekter for barnehagene i Røros. De nye vedtektene skal  gjøres gjeldende fra oppstart av nytt barnehageår. Gjeldende vedtekter ble sist vedtatt i hovedutvalg for oppvekst i mars 2014. Nå må de revideres igjen, på grunn av endringer i lov om barnehager med forskrifter, som trådte i kraft 01.08.2016.

Forslag om regelendringer ble sendt på høring til foreldrerådene, ansatte og tillitsvalgte. I det opprinnelige forslaget lå det inne forslag om å sommerstenge barnehagene i tre uker, slik som det gjøres i SFO. Dette forslaget er tatt vekk i og med at kommunestyret i budsjettbehandlingen for 2017 gikk inn for ikke å stenge kommunale barnehager om sommeren.

I forslaget som nå legges fram, foreslås barnehagetilbudet samlet i en av de tre sentrumsbarnehagene den delen av sommeren med færrest barn. Det er tilføyd at dette også kan være aktuelt i forbindelse med jul og påske. Virksomhetsleder vurderer i samråd med styrer åpningstid/stenging i romjula, samt mandag og tirsdag i påskeuka.

Det er ventet at et stridstema i behandlingen kan bli om det skal finnes flere alternativer enn  50 % og 100 % plass. Innstillingen har landet på bare de to alternativene, siden det da blir enklere å fylle barnehagene.

Nytt i innstillingen i forhold til de gamle reglene er at det er satt søknadsfrist for opptak vår. Den er satt til 1. september der oppstartdato for nye barn settes til perioden 1. – 15. januar. Barn som ønsker oppstart i perioden februar til og med juni må betale fra tildelt dato i januar sjøl om plassen ikke benyttes. Supplerende opptak behandles fortløpende som før.

Nytt punkt er informasjon om at det kan søkes reduksjon i foreldrebetaling jfr. nasjonal ordning som ble innført i 2015 og endret fra august i 2016.

 

Søskenmoderasjon er som tidligere, men ordningen er ikke beskrevet i gjeldende vedtekter.