Mobbeforebyggende læremiddelverk blir tilgjengelig på samisk

Sámediggeráđđi-sametingsrådet.

Sametingsrådet har fordelt 20,5 millioner kroner til utvikling av læremidler. I år har sametingsrådet prioritert å gi tilskudd til utvikling av læremiddelverk som har som mål å forebygge mobbing.

– Dette er et fagområde som helt har manglet læringsressurser på samisk. Jeg er veldig glad for at slike læremidler nå endelig blir tilgjengelig på samisk, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Læremiddelverket som skal forebygge mobbing består av flere deler, blant annet skal det utvikles elevbok, nettside med filmsnutter og nettspill, og lærerveiledning.

I år har sametingsrådet også prioritert utvikling av en app for personer med språk- og talevansker. Denne typen læringsressurser er etterspurt av samiskspråklige logopeder.

– Det er viktig å avsette midler til læringsressurser for barn og unge med særskilte behov, synes Larsen.

Et stort fokus i læremiddeltilskuddene i år er samisk språk på videregående nivå, der det nå skal igangsettes utvikling av læremidler med både trykte og digitale komponenter. Sametinget har innvilget tilskudd til prosjekter innenfor både sør-, lule- og nordsamisk.

– Sametingsrådet er også tilfreds med at vi innenfor årets budsjett har hatt anledning til å gi tilskudd til nyopptrykk av etterspurte læremidler, sier Larsen.

I år avsatte Sametinget 20,5 millioner kroner til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler for grunnopplæring. Sametinget mottok søknader for drøye 63 millioner kroner. Til tross for stor søkermasse i forhold til budsjettramme, er sametingsrådet svært fornøyd over å kunne dekke de fleste av de prioriterte områdene for 2017.

Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler 2015-2018 ligger til grunn for Sametingets årlige prioriteringer. I tillegg har det pågående arbeidet med fagfornyelsen i skolen hatt innvirkning på årets prioriteringer.

– Mitt mål er at læremiddelutviklingen ikke stopper opp eller innstilles grunnet fagfornyelsen, dernest er mitt mål å påse at læremidler som igangsettes nå, tilpasses det fremtidige innholdet i skolen, sier sametingspresident Vibeke Larsen.