– Med godt samarbeid har vi lykkes

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren sammen med leder Sara Ellen Anne Eira og generalsekretær Risten Turi Aleksandersen i Samisk kirkeråd. Foto: Sametinget.

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en Sannhets- og forsoningskommisjon, som skal granske konsekvensene av fornorskningspolitikken i Norge. Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren mener at på grunn av godt samarbeid i det samiske samfunn har man lykkes i å få en Sannhetskommisjon.

Her er en pressemelding som Sámediggi – Sametinget har sendt ut i dag:

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en Sannhets- og forsoningskommisjon, som skal utrede hvilke konsekvenser fornorskningspolitikken i Norge har medført. Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren var i Stortinget da saken ble diskutert og hun er veldig fornøyd med vedtaket.

– Sametinget har hatt godt samarbeid med mange og derfor har vi lykkes for å få på plass denne kommisjonen.

Utarbeidet en felles strategi

Fjellgren nevner spesielt samarbeidet med Sametingets eldreråd.

– Sametinget er takknemlig for det arbeidet Sametingets eldreråd har gjort i denne saken over flere år. Spesielt var det bra at de deltok i den åpne høringen i Stortinget. Det var betydningsfullt at Stortinget fikk høre erfaringer fra eldre folk, og hva de har gjennomgått på grunn av statens politikk.

Sametingsråd Fjellgren hadde tidlig et møte med Trygg Jakola i Norske kveners forbund. Der utarbeidet de strategier i fellesskap om hvordan man skal få på plass en slik kommisjon. Etter dette møtet sendte Sametinget et brev til fylkeskommunene i de samiske områdene, der man ba om støtte til etableringen av kommisjonen, noe som fylkeskommunene senere har gitt.

Støtte fra Kirken var til god hjelp

Sametinget har også hatt god dialog med Samisk kirkeråd, og deres støtte har vært til stor nytte.

– Kirken og staten har nettopp skilt lag. Kirken har fremdeles en viktig plass både i Sápmi og ellers i Norge, og også blant stortingets representanter. Samene setter pris på at kirken støtter oss i dette arbeidet. Vi må også huske på å røkte også den åndelige dimensjonen av dette forsoningsarbeidet. Kirken har den kunnskapen som kreves, sier Fjellgren.

– Hijven laavenjostojne libie lyhkesamme

Saemiedigkieraerie Inger Eline Eriksen Fjellgren meala hijven laavenjostoen gaavhtan saemien siebriedahkesne libie lyhkesamme Saetniesvoetekommisjovnem åadtjodh.

Stoerredigkie lea nænnoestamme Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnem tseegkedh, mij edtja salkehtidh mah konsekvensh daaroedehtemepolitihke Nöörjesne leah vadteme. Saemiedigkieraerie Inger Eline Eriksen Fjellgren lij Stoerredigkesne gosse aamhtesem digkiedin jïh dïhte joekoen madtjeles nænnoestimmine.

– Saemiedigkie lea hijvenlaakan laavenjosteme jeenjesigujmie jïh dan åvteste libie lyhkesamme daam kommisjovnem åadtjodh.

Ektie strategijem darjoejin

Fjellgren laavenjostoem Saemiedigkien voereseraerine sjïerelaakan neebnie.

– Saemiedigkie lea gijhteles dan barkoen åvteste maam Saemiedigkien voereseraerie lea dorjeme daennie aamhtesisnie gellie jaepieh. Joekoen lij hijven dah lin meatan dennie ræhpas govlehtimmesne Stoerredigkesne. Joekoen vihkeles Stoerredigkie åadtjoeji dååjrehtimmieh govledh båarasåbpoe almetjijstie, jïh maam dah leah dååjreme staaten politihken gaavhtan.

Saemiedigkieraerie Fjellgren varke aktem tjåanghkoem utni Trygg Jakoline Nöörjen kveeni siebresne. Desnie strategijh ektesne hammoedin guktie edtjin aktem dagkeres kommisjovnem åadtjodh. Daan tjåanghkoen mænngan Saemiedigkie aktem prieviem seedti fylhkentjïeltide saemien dajvine, gusnie dåarjoen bïjre birrimh juktie kommisjovnem tseegkedh, jïh dam leah dan mænngan dorjeme.

Dåarjoe gærhkoste lij hijven viehkie

Saemiedigkie aaj hijvenlaakan govlesadteme Saemien gærhkoeraerine, jïh dej dåarjoe stoerre nåhtoe orreme.

– Gærhkoe jïh staate leah aadtjen joekehtadteme. Gærhkoe annje aktem vihkeles sijjiem åtna dovne Saepmesne jïh abpe Nöörjesne, jïh aaj stoerredigkien tjirkiji gaskem. Saemieh tuhtjieh hijven gærhkoe mijjem dåarjohte daennie barkosne. Tjoerebe aaj mujhtedh voejkenevoetem gorredidh daennie måahtadimmiebarkosne. Gærhkoe dam maahtoem åtna mij lea daerpies, Fjellgren jeahta.