Massiv klagesak for kommunestyret

Rikelig med lesestoff for politikerne og Fylkesmannen. Foto: Tore Østby

Når sakspapirene til saken skal legges i en bunke, strekker ikke den største bindersen i skuffa til. Det er ikke mange saker i Røros kommune som har flere innspill. Prosessen gjenspeiler at kommunen her har kjørt en reguleringssak i et område med mange og store konflikter.

Innspillene underveis viser at hytteeiere i området, ønsket seg en helt annen prioritering av området, enn det kommuneadministrasjonen og politikerne har konkludert med. Det er et område på 266,4 daa det dreier seg om. Ingunn Holøymoen har hatt ansvaret for å utrede alle klagene som har kommet inn.

I området ligger en skistadion med blant annet skytebane for skiskyting, og 13 fritidseiendommer. Et hovedstridsemne er veien som går oppe på egga tvers igjennom området. Der går veien frem til hyttene, og der ligger skisporet i den gamle lysløypa. I den vedtatte reguleringsplanen er det idrettslagets ønsker som er prioritert øverst. Når det gjelder veiretten, så skal dette spørsmålet avgjøres i lagmannsretten.

Et nytt moment som kan påvirke hva som skjer videre med reguleringsplanen, er forurensning knyttet til skytebanen. Hytteeier Jan Ivar Ødegård har fått analysert jordprøver ved skytebanen. Dette har han meldt til Fylkesmanen, som nå har varslet mulig pålegg om å gjøre en grundig undersøkelse av skytebanen.

I klagene som har kommet inn, får påståtte saksbehandlingsfeil en del fokus. Blant annet stilles det spørsmål om hvorfor Rådmannens habilitet ikke er vurdert. Bernt Tennstrand har et barn som deltar i skiskyting, og han har deltatt i foreldredugnad knyttet til dette. Det stilles også spørsmål ved politikerne habilitet.

I klagene trekkes det fram kulturminner i området. Fylkeskommunen som kulturminnemyndighet ikke kommet med merknader til håndteringen av kulturminner i planen.

Totalt er det 29 momenter i reguleringsplanen det har kommet klager på. Formannskapet gikk i forrige uke inn for å avvise alle klagene.Klagesaken behandles i kommunestyret på torsdag, og det er Fylkesmannen som avgjør saken endelig.

Her er listen over dokumenter kommunestyrepolitikerne må sette seg inn i:

14.03.2016 REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 06.04.2016 REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 16.06.2016 FJERNING AV SNØKANONANLEGG LANGEGGA 22.06.2016 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM – DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 08.07.2016 VEDR. OPPSTART AV PLANARBEIDET OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR LANGEGGA 15.07.2016 INNSPILL TIL PLANARBEID/REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 01.08.2016 ANG. REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 01.08.2016 ANG. REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 05.08.2016 SVAR – VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM – DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 09.08.2016 UTTALELSE FRA RØROS TUR-OG LØYPEFORENING TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR LANGEGGA Sak 13/18 Side 4 av 38 11.08.2016 UTTALELSE TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERING AV LANGEGGA 12.08.2016 UTTALELSE VEDRØRENDE DETALJREGULERINGSPLAN LANGEGGA 16.08.2016 UTTALELSE TIL PLANPROGRAM-REGULERINGSPLAN-LANGEGGA 11.09.2016 INNSPILL REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 23.09.2016 INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE OM REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 22.09.2016 INNSPILL TIL PLANEN- ANGÅENDE FRADELING AV EIENDOM 138/81 29.09.2016 ANG. FRADELING 12.10.2016 SVAR PÅ E-POST I SAK 16/534 12.10.2016 RE: SVAR PÅ E-POST I SAK 16/534 14.10.2016 SVAR PÅ E-POST I SAK 16/534 17.10.2016 MØTEREFERAT – 6.10.2016 (GRUNNEIERE) 17.10.2016 MØTEREFERAT -5.10.2016 (RØROS IDRETTSLAG) 17.10.2016 INNTEGNING AV FORSLAG TIL FORMÅLSGRENSE FOR DERES EIENDOM I LANGEGGA. 17.10.2016 MELDING OM FASTSATT PLANPROGRAM – REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 19.10.2016 ORIENTERINGSMØTE LANGEGGA- RØROS IL 19.10.2016 MØTEREFERAT AV ORIENTERINGSMØTE LANGEGGA – GRUNNEIERNE OG FESTERE I OMRÅDET. 01.11.2016 KLAGE- ORIENTERINGSMØTE OM REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 07.11.2016 FORMÅLSGRENSE 202/13/25 LANGEGGA 09.11.2016 INNSPILL REGULERINGSPLAN LANGEGGA FRA EIER GID 138/77 20.11.2016 ANG. REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 30.11.2016 SVAR – REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 17.01.2017 LANGEGGA- OVERSENDELSE AV DOKUMENTER 14.03.2017 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR LANGEGGA, PLANID20160004 21.03.2017 SAMETINGETS UTTALELSE TIL HØRING – REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 28.04.2017 VEDR. REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 08.05.2017 INNSIGELSER TIL PLANID 20160004 – DETALJREGULERING FOR LANGEGGA 08.05.2017 VS: REGULERINGSPLAN LANGEGGA. INNSPILL I SAKEN. 08.05.2017 HØRING AV REGULERINGSPLAN – LANGEGGA – RØROS KOMMUNE Sak 13/18 Side 5 av 38 08.05.2017 HØRINGSUTTALELSE – DETALJREGULERING FOR LANGEGGA – DERES REF. 16/534-47 08.05.2017 REGULERINGSPLAN LANGEGGA PLANID20160004. (OPEN) 08.05.2017 16/3943-8 RØROS VESTRE STATSSKOG, GNR. 202/13 – HØRINGSUTTALELSE DETALJREGULERING FOR LANGEGGA 08.05.2017 MERKNADER, UTTALELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR LANGEGGA – PLANID20160004 08.05.2017 HØRINGSUTTALELSE 08.05.2017 HØRINGSUTTALELSE TIL DETALJREGULERING FOR LANGEGGA, PLAN ID 20160004 – FRA SOLBAKKEN 08.05.2017 08.05.2017 MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 08.05.2017 MERKNAD TIL REGULERING AV OMRÅDET LANGEGGA 08.05.2017 HØRING LANGEGGA 07.05.2017 HØRINGSSVAR FRA RØROS TUR OG LØYPEFORENING ANGÅENDE LANGEGGA 07.05.2017 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN LANGEGGA 08.05.2017 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR LANGEGGA 26.05.2017 SV: HOGST/TYNNING I LANGEGGA. 21.06.2017 JURIDISK VURDERING AV VEDTAK FATTET JFR PBL § 21-4, – RØROS KOMMUNE 21.06.2017 JOURNALFØRES SAK 16/534 27.06.2017 ANG UTTAK AV VANN FRA HÅELVA- REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA- DERES REF.: 201605587-3 22.06.2017 ALVORLIG FORURENSING LANGEGGA SKISKYTTERSTADION 29.08.2017 SV: FORURENSING FRA SKISKYTTERANLEGG- LANGEGGA 13.09.2017 SVAR ANGÅENDE INNGREP I GJETTJØNNA I RØROS KOMMUNE 15.12.2017 DETALJREGULERING FOR LANGEGGA, PLANID 20160004. MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT 30.01.2018 ANGÅENDE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA 26.01.2018 REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA – KLAGE 01.02.2018 REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA-PLANID 20160004-KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN 01.02.2018 REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA-PLAN ID 20160004-KLAGE Klage fra advokat Hovstad på vegne av 138/77 Solbakken, 138/218 Ødegård, 202/13/24 Westreng, 202/13/25 Duun, 202/60 Wold-Storli, 202/65 Langen, 202/13/31 Krogh, 138/378 Næsje, 133/226/1 Hansen, datert 1.2.2018  Klage på vedtak, Solbakken, datert 1.2.2018  Klage på vedtak, Rune Storli-Wold inkl vedlegg, datert 26.1.2018  Klage på vedtak, Langen, datert 30.1.2018