Gangveien ved Bersvendsavollen er i gang. Flere trafikksikkerhetstiltak er planlagt eller under planlegging. Foto: Tore Østby

Mange prosjekter i ny trafikksikkerhetsplan

Forslaget til ny trafikksikkerhetsplan innebærer en sterk satsing på gang og sykkelveier. I planen ligger mange prosjekter både langs kommunale og fylkeskommunale veier. Planen behandles i trafikksikkerhetsutvavlget 22. november.

2
Foto: Tore Østby

De to store prosjektene i planen er gangveier langs Falunveien og An-Magrittsveien. Begge går langs Fylkesvei, og engasjement fra Røros er viktig for at dette skal bli vedtatt på fylket.

Leder i trafikksikkerhetsutvalget, Ole Jørgen Kjellmark ber publikum komme med innspill.

– Det er mange enkeltprosjekter i planen, som folk venter på. I mange sammenhenger er det lokal oppfølging det henger på. De veiprosjektene som realiseres, er de det er mest engasjement rundt. De som har forslag må ikke bare sitte på dem, men komme med dem nå. Skal de bli en realitet, må de inn på trafikksikkerhetsplanen, sier leder i trafikksikkerhetsutvalget, Ole Jørgen kjellmark, til Rørosnytt.

Trafikksikkerhetsplan 2016-2020 for Røros – prioriterte tiltak

Tiltak langs fylkesveien i Røros Bergstad

1      Gang- og sykkelvei langs Falunveien

Fullføring av gang og sykkelvei langs Falunveien fra Ysterhagen til Sjøbakken. Det er mye gangtrafikk langs veien fra boligområdene rundt Sjøbakken til 4 industri­bedrifter, 2 forretninger deriblant Rema 1000 og institusjonene med LHL Rehabiliteringssenter, sykehjem, omsorgsboliger og borettslag for eldre.

Bedriften Optimus sysselsetter også utviklingshemmede som ferdes langs Falunveien til og fra sin daglige arbeidsplass.

Falunveien er mye brukt som turvei og trimtrase for morsjonsgrupper og rørosinger for øvrig.

Strekningen er på 1040 meter og fartsgrensen er 60 km/t.

Dagens GSV Falunveien avsluttes ved Ysterhagaveien ved gangfelt for kryssing. Denne etappen ble etablert i 2010. I tilknytning til RørosMartnan har det de siste årene blitt tråkket spor for hesteekvipasjer på denne nedre strekningen, og denne blir mye benyttet av fotgjengere og skiløpere så lenge den er åpne. Dette viser at folk føler seg utrygge på strekningen.

Svingen i nordre del av Falunveien og inn på Sjøbakken bru er lite vennlig mot myke trafikanter. GSV fordrer utfylling mot elva og sikrer også mot utforkjøring.

2    Gang- og sykkelvei ved An-Magritts vei

En strekning mellom innkjøring til Konstknekt­veien og gangvei fra boligområdene nord for fylkesveien. Lengden er 390 meter. Bakgrunnen for denne etappen, er at utbyggingskostnadene blir lave ettersom det ikke er behov for grunnerverv og at strekningen har god fundamentering på morenemasser. Et kort stykke på ca 30 meter lengst øst, her på kartet mellom nr 22 og 24, bør etableres snarest hvor gangtrafikken som kommer ned på fylkesveien og må følge denne før de kommer til gangfelt for kryssing.

Med betydelig antall boliger på begge sider av veien og mye gangtrafikk langs denne veien, er det høyst berettiget med GSV langs fylkesveien som forbinder Fv 30 og Fv 31 med An-Magritts vei.

3Bildet er tatt der gangveien ned fra Stor-Renholdt­veien kommer ned på fylkesveien. Myke trafikanter må her følge veien ca 30 meter bort til fotgjengerfeltet. Det er en stikkrenne for Taxbekken nærmest kameraet som må forlenges, så kan dette enkle tiltaket gjennomføres uten store kostnader.

Ved salg av boligtomter på denne strekningen av Konstknektveien var planleggerne framsynt, slik at tomtene ikke går ned til fylkesveien. Fartsgrensen er her nedsatt til 50 km/t. Det er noen avkjørsler direkte inn på fylkesveien fra husene lengst unna i bildet.

3     Gang- og skibru over Falkbergets vei

Gang- sykkel og skibru over FV30 ved Fjellheimen Vandrerhjem. Brua er et flerbrukertiltak som sikrer og forkorter skoleveien for alle boligområdene nord for sentrum. Det er tidligere etablert skiløype fra skole- og skistadion over Evensenegga til Doktortjønna. Denne og gangstien på toppen egga brukes mye av skolebarn allerede, men kryssingen av Fv30 er uheldig i en svak kurve, nedoverbakke, nær veikrysset med Amneusgjellen og med fartsgrense 60 km/t.

Gangfeltet er i enden av en lang rettstrekning med fartsgrense 60 km/t. Ved å krysse veien her og følge sti gjennom det området som nå framstår som en aktivitets­park og ut på Evensenegga, blir skoleveien opptil 300 meter kortere for mange. Derfor er også denne veien alltid opptråkket uansett snømengder. Dette understreker et behov for sikrere kryssing av fylkesveien.

En ny bru her vil framtre som en portal ved innkjøringen til Røros nordfra, og utformingen bør tilpasses med dette for øyet.

Tiltak på fylkesveiene utenfor Røros sentrum

1      Utbedring av kryss i Galåen

Fv 531 går gjennom grenda. Den har begrenset akseltrykk over Sundet bru og i tillegg en bratt bakke etter brua, slik at nyttekjøretøy helst velger å kjøre via Fv30 og Høsøya for varetransport til grenda. Trafikken kommer da opp veien midt på bildet, der krysset ikke er 90 grader og vanskelig oversikt. Det blir foretatt utbedringer av bæreevne og veibredde med fast dekke på fylkesveien i 2017, og krysset er tiltenkt ombygging samtidig.

2      Utretting av Skankebakken på Fv 561

Det bratte stigningsforholdet og skarpe kurver er et hinder for tungtrafikk og busser. Usikker adkomst for nyttekjøretøy fra Trondheim og tilsvarende nordgående er et hinder for utvikling og etablering av arbeidsplasser på tettstedet Glåmos.

Det er bevilget til utarbeidelse av detaljplaner for ny linjeføring og reguleringsarbeid er igangsatt. Prosjektet er ferdig planlagt, men mangler finansiering over fylkesveibudsjettet.

 

3    Omlegging av krysset ved avkjøring til Høsøien fra Fv30

Etablering av grustak fører til tungtrafikk som kjører inn på fylkesveien fra Trelseidet. Den kommunale veien legges i en bue inn på veien, slik at innpåkjøringen blir tilnærmet horisontal og trafikken som skal krysse Fv 30 må se seg bedre for før kryssing.

 

4      Etablering av retardasjonsfelt i Havsjøveien

Avkjøringen til industriområdet ligger midt på en lang rettstrekning, men bakketopp gjør at trafikk sydfra ikke blir oppmerk som på kjøretøy som skal svinge av raskt nok. Det bør etableres retardasjonsfelt for trafikk fra Røros og et passeringsfelt for trafikk sydfra.

 

5     Siktrydding langs Fv31

Langs den svingete FV31 til Brekken, vil hugging av bjørk i mange svinger bedre siktforholdene betraktelig. Uthugging av skog inntil vei bedrer både trafikksikkerheten og opplevelsen for de som ferdes langs veien.

Siktrydding har også stor betydning for å redusere faren for viltpåkjørsler langs våre fylkesveier.

 

6     Planfri kryssing ved Harborg på Fv30

Tiltaket er medtatt i planer for standardheving på Fv30 som er hovedvei fra Røros til Trondheim. Til tross for god oversikt, god skilting og forsterket varsling med lys, skjer det stadig utforkjøringer og kollisjoner med lysanlegget på planovergangen.

I foreliggende planer inngår høybru over jernbanen. Tiltaket er en del av Rute-30 arbeidet og står på prioriteringsliste der. Prosjektet kan ikke forventes finansiering i planperioden, men må holdes varmt.

 

7     Fjerning av farlig bakketopp på Fv 31

Denne bakketoppen ved Djuphølen, 3 km fra Røros er en trafikkfelle hvor det ferdes både folk til fots og særlig på sykkel. Det er en strekning på veien med en bakketopp som tar bort sikt mot møtende personbiler og myke trafikanter. Lende på veistrekningen som er berørt er ikke mer enn ca 100 meter, og det ser ikke ut til å være annet enn løsmasser som må graves bort. Kostnadene til utbedringen begrenses mye hvis arbeidet utføres samtidig med reasfaltering.

 

8      Raste- og hvileplasser på Fv 30

Lovverket stiller streng krav til kjøre- og hviletid for yrkessjåfører. Videre oppfordres trøtte bilister til å stoppe ta en pause. Det er svært få muligheter til dette i vårt område, og de plassene som er opparbeidet, blir ikke brøytet om vinteren. Ved Nyplassbruene er det en nedlagt campingplass som kunne blitt en flott hvileplass.

 

Trafikksikkerhetstiltak i sentrum og boliggater

1       Gang-og sykkelvei ved Rema 1000

Etter dødsulykke, der en lastebil rygget over av eldre beboer fra omsorgsbolig, avdekket dette en svært farlig snarvei til butikken. Noen uker senere var det en tilsvarende nestenulykke. Kommunen har planer om videre utbygging av leiligheter i området, slik at trykket mot passasjen ved vareinntaket blir enda større. Det er framforhandlet en avtale mellom nabo, grunneier og kommunen, slik at ny gang- og sykkelvei kan etableres mellom Rema 1000 og Optimusi 2017.

 

2     Fartsdempende tiltak i boligfelt og gater

Utplassering av fartinder. Tiltak er prøvd i 2015 0g -16. Tradisjonelle fartsdumper har vist seg lite effektive ettersom de har liten eller ingen effekt vinters tid når behovet er størst.

Det er laget flyttbare innsnevringer i kjørebane vekselvis på høyre og venstre side av veien der dette er etterspurt.

Eller er holdningskampanjer og politikontroller viktige tiltak som vil bli gjennomført.

 

3     Nitti graders kryss til Grind-Olaveien

Dette er kommunal tilførselsvei til flyplassen. Langs Stormoveien og mot flyplassen er det etablert fartshumper. Krysset er uoversiktlig, særlig for trafikk fra flyplassen. Krysset ombygges i 2017 til et rettvinklet kryss, noe som også gir en naturlig fartsreduksjon for trafikken i begge retninger.

 

4     Gatelys langs hele Grind-Olaveien

Ruteflyene fra og til Røros har gjennomvinterhalvåret avgang og ankomst i mørke. Ved de fleste avganger og landinger er det passasjerer som tar seg til og fra flyplassen til fots langs veien som er både smal og svingete med en trafikk der bilister ofte har det travelt.

 

5     Rundkjøring ved Verket

Trafikken inn til Verket, Videregående skole, barnehage og 1-4 skolen er svært konsentrert i morgenrushet. Trafikken låser seg lett og det er mye fottrafikk som krysser kjørevei.

Det er laget flere planer for løsning av fartsreduksjoner, parkering og sikring av skolebarn. Det foreslås at det etableres rundkjøring midt på bildet for å organisere trafikken og samtidig oppnå et akseptabelt fartsnivå og at tiltaket søkes finansiert på fylkesveibudsjettet.

 

6     Forbedring av siktforhold i veikryss

Rydding av vegetasjon i veikryss i sentrum og langs alle ferdselsårer i kommunen er et kontinuerlig behov.

Eksemplet er fra krysset ved Rema 1000, hvor det ble ryddet mye i 2015. Arbeidet kan ikke påregnes utført på dugnad. Det kan overføres til sommerpatruljen for ungdom eller andre som trenger arbeidstrening.

Det må utpekes en hovedansvarlig person i kommunen for dette, hvor TSU kan oversende behov for rydding.

 

7      Busslomme ved Falunveien/Dalsveien

Skolebussen stopper ved krysset til Dalsveien. Uten busslomme medfører det farlige situasjoner og utrygghet. Tiltaket gjenstår fra tidligere planer men er lovt gjennomført i 2013.

 

8     Fortau langs Amneusgjellen

Bakken er bratt og det hender ofte at biler med tohjulstrekk ikke kommer opp og må rygge ned eller verre, sklir ned igjen.

Prosjektet må sees i sammenheng med bygging av GSV og skibru over FV30 ved Fjellheimen.

Det foreligger planer om utbygging på eiendommen til høyre, slik at det er ønskelig å få til en utbyggingsavtale og samarbeid om GSV langs bakken.

 

9     Busslomme ved Hyttskrivarveien

Det nye boligfeltet har vokst raskt og med mange småbarnsfamilier flytter inn. De har skoleskyss og trenger busslomme ved Hånesveien. Busslomme burde ha vært ivaretatt gjennom reguleringsplan. Kostnaden må innarbeides i utbyggingskostnader. Det er liten annen mulighet enn å erverve areal fra grunneierlaget i krysset mellom Hånesveien og Hyttskrivarveien.

 

10     Sikring langs Hitterelva

Det havner stadig biler i elva. Veien lags elva er en av hovedferdselsårene i sentrum ettersom trafikken i Kjerkgata og Bergmannsgata ønskes redusert og pålegges restriksjoner.

Sikring må etableres i samarbeid med vernemyndighetene og kan bli i form av stabbesteiner med kjetting mellom.

Tiltaket blir stadig aktualisert og det må taes sikte på gjennomføring i løpet av planperioden. Det må utarbeides planer av kommunens egen administrasjon og avklares med kulturvernmyndighetene.

 

Tiltak rettet mot skolebarn og ungdom

1      Verneklær og utstyr til førsteklassinger.

Alle elever som begynner i første trinn får utdelt ryggsekk i reflekterende farge.

2     Utdeling av sykkelhjelmer til alle elever i 4. trinn

Trafikksikkerhetsutvalget bekoster og besørger at alle elever som begynner i 4. trinn ved alle skolene får sykkelhjelm.

3     Trafikksikkerhetskampanjer for skoleungdom

Trygg Trafikk har utarbeidet undervisningsmateriell og læremateriell for trafikkopplæring for alle trinn i skolen.

4      Vi skal være med å rive Trollveggen

Trollveggen er navnet gitt til kurven som viser antall drepte og hardt skadde i Sør-Trøndelag i 20 år etter 1990 satt opp etter alder på de skadde.

trollveggen

Andre infrastruktur tiltak

1     Utbyggingsavtaler med tiltakshavere

For å få økonomiske midler til å få tilfredsstillende trafikk­sikkerhet rundt nye byggeområder, er det sterkt ønskelig med å stille motkrav til utbyggere gjennom utbyggingsavtaler. Dette forutsetter kun et kommunestyrevedtak og trafikksikkerhetsutvalget ber om at dette hjemles i løpet av første halvår i 2017.

2     Utvidet kjøreopplæring på vintervei

Prosjektet «Kjør for livet» og en lokal ildsjel har stått for brøyting av isbane på Rambergsjøen i 2013. Dette tiltaket som ønskes tilgjengelig for alle, er et prisverdig tiltak for økt trafikksikkerhet på vinterveier.

Røros kommune bør vurdere om det gjennom reguleringsplan kan sikres mulighet for etablering av slik glattkjøringsbane på vinters tid.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn