Landbruk og regnskap til nabokommunene

Ordførerne i Røros, Os og Holtålen. Foto: Tore Østby

Torsdag kommer Formannskapet trolig til å vedta å bli del av et felles landbrukskontor med kontor i Os kommune, og et felles regnskapskontor med kontor i Holtålen. Etter at de to nabokommunene sa nei til sammenslåing med Røros, får de begge viktige arbeidsplasser, mens Røros totalt sett tar den største delen av regninga.

Begge disse samlokaliseringene kommer som resultat av en lang prosess, med målsetning om tettere samarbeid mellom kommunene. Når det gjelder landbruk er innstillingen i Formannskapet at det etableres en felles landbruksavdeling for kommunene Os, Røros og Holtålen. Den felles landbruksavdelingen etableres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 b med Os kommune som vertskommune. Kontoret bemannes med den stillingsressurs som ligger i dagens bemanning, til sammen 6,55 stilling.

Et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen, skal legges til Holtålen. Det er ikke avklart om Os vil være med, og dersom Os velger ikke å delta i etableringen, etableres kontoret som et samarbeid mellom Røros og Holtålen. Sysselsettingsmessig utgjør kontoret fra starten 7,65 årsverk.