Lagmannsretten opprettholdt dommen

Foto: Tore Østby

Lagmannsretten har opprettholdt dommen, mot en trailersjåfør for uaktsom rygging med lastebil med dødsfølge og uaktsom kjøring ved Rema 7. juli 2015. Dommen i lagmannsretten var enstemmig. Sjåføren er dømt til 40 dagers fengsel og tap av førerretten i to år. Lagmannsretten opprettholder også Tingrettens avisning av et erstatningskrav fra de etterlatte. Retten konkluderer at Lagmannsretten har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for grov uaktsomhet. Som nevnt har lagmannsretten vurdert det slik at uaktsomheten verken ligger i det nedre eller øvre sjiktet av uaktsomhetsskalaen.

I dommen heter det at: Lagmannsretten finner det bevist ut over rimelig og fornuftig tvil at sjåføren utviste uaktsomhet i relasjon til straffeloven (1902) § 239 første straffalternativ. Det foreligger utvilsomt årsakssammenheng mellom sjåførens uaktsomme kjøring og dødsfølgen. De objektive og subjektive straffbarhetsvilkår etter bestemmelsen er oppfylt.