Kommunenes plan B

Slik bir samarbeidet, dersom kommunene bli på hver sin tue.

Ordførerne, opposisjonslederne og de tillitsvalgte i Os, Holtålen og Røros kommuner satser på tett samarbeid, dersom kommunesammenslåing blir nedstemt. Alle de tre kommunene var inne i interkommunalt samarbeid på flere områder allerede før kommunereformen startet.

Tidligere i kveld kom intensjonsavtalen om en kommune med Bergstaden som kommunesenter. Nå har også plan B kommet. Her er utkastet til samarbeidsavtale i sin helhet:

Samarbeidsavtale mellom Røros – Os – Holtålen

Kommunereformen

 1. Partene i avtalen

Parter i denne avtalen er Røros kommune, Os kommune og Holtålen kommune. Heretter kalt samarbeidskommunene.

 1. Bakgrunn
  Samarbeidskommunene har hatt et utvidet samarbeid over mange år. Det har utviklet seg et positivt samarbeidsklima mellom de tre kommunene. Dette er det ønskelig å videreutvikle. Kommunereformen og kravene til kommunene fremover gjør at det også er nødvendig å formalisere et ytterligere samarbeid på områder hvor samarbeidskommunene er sårbare og hvor det er mulig å ta ut stordriftsfordeler.

Som et alternativ til kommunesammenslåing har samarbeidskommunene utarbeidet denne avtalen.

 1. Formål

Å sikre dagens inngåtte samarbeid og lage en forpliktende plan for videre samarbeidsområder. Samarbeidsområdene skal dekke kommunal tjenesteyting med støttefunksjoner.

Samarbeidskommunene skal iverksette de samarbeidsordninger som er nevnt i denne avtale. På områder som ikke er nevnt i denne avtalen, og som det kan være naturlig å samarbeide på, forplikter den enkelte kommunen seg til å velge samarbeidskommunene som samarbeidspartnere. Andre samarbeidskonstellasjoner kan velges dersom det er behov for et større samarbeidsområde.

 1. Samarbeidsområder etter kommunelovens § 28
  1. Dagens samarbeidsområder
   1. Felles barnevern
   2. Felles legevakt
 • Felles lønningsavdeling
 1. Felles kemnerkontor (gjelder også Tolga kommune)
 2. Intermediæravdeling/Ø-hjelp
 3. Felles IKT strategi
 1. Nye samarbeidsområder
  1. Felles landbrukskontor
  2. Felles regnskapskontor
 • Felles tjeneste for funksjonshemmede
 1. Felles plan, miljø, geodata og byggesak-kontor
 2. Felles forvaltningskontor innen Omsorgtjenesten
 3. Teknisk drift/bygg/avløp, herunder beredskap
 • Spesialiserte helse og omsorgsfunksjoner
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 1. Felles administrativ og faglig ledelse innen helsetjenester
 2. Felles skolekontor
 3. Felles barnehageadministrasjon
 • Felles næringstjeneste
 • Felles flyktningetjeneste

Andre samarbeidsområder kan vurderes.

 1. Samarbeidsområder som kun omfatter Røros og Holtålen
  1. Felles NAV-kontor
  2. Felles næringsfond
 • PP-tjenesten
 1. Regionale samarbeidsområder som inkluderer flere kommuner
  1. Arbeidsgiverkontrollen
  2. Brann
 • Renovasjon (FIAS)
 1. Revisjon
 2. Sekretariat for kontrollutvalg
 1. Vertskommunen
  Alle samarbeidsavtalene inngås etter kommunelovens § 28, 1a og 1b, vertskommunesamarbeid uten politisk nemd.
  Vertskommuneansvaret for de ulike samarbeidsområdene fordeles på samarbeidskommunene etter en rimelig fordeling ut fra folketall. Samarbeidskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse skal benyttes.

 

 1. Samarbeidsorgan
  Det etableres et administrativt samarbeidsorgan som skal fungere som et sekretariat for samarbeidsordningene. Dette består av rådmennene, tillitsvalgte og en administrativ felles ressurs.

 

 1. Innhold og kvalitet på tjenestene
  Innhold og kvalitet på tjenestene skal til enhver tid tilfredsstille de lover og forskrifter som gjelder for de aktuelle tjenesteområdene.
  Det skal tilstrebes at tjenesteområdene har et kostnadsfokus og at mulig effektivisering gjennomføres fortløpende.
  Tjenesteområdene skal kontinuerlig utvikles i tråd med de krav og forventninger offentlige myndigheter og innbygger har til tjenestene.
 2. Økonomi
  1. Budsjett og kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene skal fremkomme av samarbeidsavtalene.
  2. Følgende prinsipper gjelder
   1. Kostnadsfordelingen følger antall innbyggere i den enkelte kommune
   2. Indirekte kostnader skal ikke fordeles, da vertskommuneansvaret fordeles mellom samarbeidskommunene.
  3. Iverksetting
   Avtalen iverksettes fra 1.7.2016. De nye samarbeidsområdene utredes og iverksettes fortløpende innen 1.1.2020. Samarbeidsavtalene for de nye samarbeidsområdene skal vedtas av kommunestyrene i samarbeidskommunene.Dersom to av kommunene velger å slå seg sammen, så vil det bli forhandling med den tredje kommunen med sikte på å videreføre dagens samarbeid og etablering av de nye samarbeidsområdene mellom den nye kommunen og den tredje kommunen.

Endelig versjon, 18. mai 2016.

Samarbeidsavtalen har blitt utarbeidet av et forhandlingsutvalg.

Forhandlingsutvalget har bestått av:

Jan Håvard Refsethås                         Hans Vintervold                      Runa Finborud

Ordfører                                                                          Ordfører                                                        Ordfører

 

Tore Børresen                                                               Mona Slettum                                       Arne Grue

Leder opposisjon                                                        Leder opposisjon                                      Leder opposisjon

 

Unni Berge Volden                                          Frode Strickert                        Kjell Magnar Hov

Tillitsvalgt                                                         Tillitsvalgt                                                  Tillitsvalgt

 

Rådmennene har vært sekretariat.