Kommunal MVA Bom

Foto: Tove Østby

Kommunerevisoren konkluderer med at Røros kommune har krevd å få tilbake 172 687 kroner de ikke har krav på. Kommunerevisoren skriver i brev til Røros kommune at de har unnlatt krav på 113 560 kroner de faktisk hadde krav på. Kommunerevisoren er svært kritisk til Røros kommunes handtering av MVA.

Kommunerevisoren påpeker feil behandling av merverdiavgift på 80 fakturaer. Feilene skyldes ulike feilvurderinger som krevd kompensasjon uten at det er merverdiavgift på fakturaen og krevd kompensasjon på tjenester som har ordinær merverdiavgift, samt ulike feiltolkinger av regelverket.

De 113 560 kronene kommunen ikke har gjort krav på stammer fra feil bruk av kode på 39 fakturaer. For mange av disse er det registrert kode for inngående merverdiavgift istedenfor kode for kompensasjon. Kommunen har ingen fradragsrett for inngående merverdiavgift på disse.

Kommunerevisoren oversendte 20.04.17 en oversikt over feil i kompensasjonskravet for 1. termin til Røros kommune og ROH Regnskap. I 2. termin er bare noe få av disse feilene blitt rettet. Blant annet er et samlet beløp på kr 11 699,- i urettmessig krevd kompensasjon fortsatt ikke rettet, og det er heller ikke registrert et samlet beløp i berettiget kompensasjon på kr 19.811. Kravet er tapt på sistnevnte da det vil være foreldet i 3. termin.

Leder for kontrollutvalget, Ole Jørgen Kjellmark mener det er leit at feilene ikke har blitt rettet.

– Kontrollutvalget må bare påse at dette blir rettet opp. Det har blitt påpekt tilsvarende feil før, så vi er skuffet over at kommunen ikke har fått det i orden enda, sier Kjellmark

På grunn av det store antallet feil har kommunerevisjonen valgt å iverksette utvidet revisjon for å sikre tilstrekkelig revisjonsbevis for å kunne avgi revisjonsberetning.

Kommunerevisoren mener avsluttede merverdiavgiftterminer må sperres for nye registreringer. I brevet pekes det også på forsinkelser i bilagsflyten på fakturaer, noe som blant annet har resultert i at kommunen har tapt kompensasjon på grunn av at kravet er foreldet.

Økonomisjef, Roger Mikkelsen forteller at det er en menneskelig feil somligger til grunn og vil ikke kritisere regnskapsavdelingen i Holtålen for feilen som er blitt gjort.

– Det er helt menneskelig og naturlig at sjansen øker for at rutiner kan glippe når ting blir lagt om på. Så omorganiseringen kan ha økt sjansen, men vil ikke kritisere regnskapsavdelingen for det. Vi har satt i gang internt opplæringstiltak og kommer til å skjerpe og friske opp interne rutiner for å hindre at dette skjer igjen, sier Mikkelsen.