Klager på vedtak

Rolf Langen reagerer på kommunal forskjellsbehandling. Foto: Tore Østby

Røros Bygg AS påklager vedtaket i kommunestyret 28. januar, som fastslo at alle de nye boligene som bygges i det nye boligområdet ved Idrettsparken hotell, skal være helårsboliger med boplikt. Røros Bygg AS søkte om å få legge ut halvpartene av boligene som fritidsboliger. Rådmannen gikk inn for å innvilge søknaden, men et enstemmig Formannskap og flertallet i kommunestyret sa nei. Nå er det Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Etter klagerens syn, innebærer vedtaket en slik usaklig forskjellsbehandling at vedtaket er ugyldig etter den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk. Bakgrunnen er andre utbygginger på Røros den siste tiden, der det er gitt godkjenning for at halvparten av boligene selges som fritidsboliger

Røros Bygg As har kjøpt deler av eiendommen 138/388 ved Idrettsparken med formål å utvikle eiendommen som boligområde. Området har tidligere vært benyttet til campingplass og caravanoppstilling men dette konseptet er i dag forlatt. Nord for planområdet ligger eksisterende idrettsanlegg/fotballbaner.

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av utvalg for plansaker(UFP) den 16.9.2015 sak 40/15. UFP vedtok å fremme saken og legge den ut til offentlig ettersyn. Saken har tidligere vært oppe til prinsippbehandling i samme utvalg den 27.8.2015, sak 50/14.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 2.10.2015 til 13.11.2015. I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter og berørte grunneiere til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Det har ikke kommet inn innsigelser, til planen.

Rådmannen innstilte til positivt vedtak, der det aktuelle område reguleres til kombinert formål bolig og fritidsbebyggelse. Samtidig ble det satt krav om at andelen boligbebyggelse skal være minimum 50 %. Dette er i tråd med linja som er valgt i tilsvarende saker i Røros kommune tidligere.

I formannskapet foreslo Anne Grete Beck Andersen at Røros kommune opprettholder den opprinnelige reguleringsplan med bygging av helårsboliger med boplikt. I Formannskapet ble Anne Grete Beck Andersen sitt forslag enstemmig vedtatt.

Under behandlingen i kommunestyret fikk Beck Andersens forslag 22 stemmer, mens fem av representantene stemte for Rådmannens forslag.