Kan komme inn på Sametinget

Nora Marie Brandsfjell. Foto: Trine L. Hagan

Nora Marie Bransfjell representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) fra sørsamisk valgkrets og kan som førstekandidat bli valgt inn til sametinget 2017.

Bransfjell er utdannet lærer med spesielt samisk språk og kultur som fagområde. Hun har undervist i samisk språk på alle nivå i 30 år, fra førskole til høgskole, og vært aktiv i samisk organisasjonsliv enda lenger.

– Jeg er interessert i alt som rører på seg av saker som involverer sørsamer. En av mine kjepphester er areal- og reindriftspolitikk, sier Bransfjell, og som valgområde er hele sørsameområdet fra Rana i nord til Engerdal i sør samt Trollheimsområdet i vest.

Hun mener forholdene har hardnet seg til mot samene de siste årene.

– I hele valgområdet er det stort press på reindriftens arealer av ulike typer interesser og i tillegg ser det ut som staten Norge mener vi skal fø på alt som heter rovdyr også, sier Bransfjell. Hun håper at lokalbefolkningen over det hele vil ta litt mer tak, ikke bare samene, og sørge for en sterkere ivaretagelse av den sørsamiske kulturen.

– Tidligere tiders politikk med bevisst usynliggjøring om samiske forhold førte til uvitenhet og fremmedgjøring både nasjonalt og lokalt, men denne uvitenheten kan med vilje rettes opp i. Det er lett å glemme det man ikke ser, – ute av syne ute av sinn, mener Bransfjell.

– Nå er det på tide å rette opp i en del urett, legger hun til, og sikter da bl.a. til den nylig vedtatte sannhetskommisjonen.

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser: Østre, ´Avjoárri, Nordre, Gáisi, Vesthavet, Sørsamisk og Sør-Norge. Sametinget skal bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket, styrke samenes politiske stilling og fremme deres interesser i Norge og legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv.

I år er det 6 valglister fra Sørsamisk valgkrets: Arbeiderpartiet (Ap), Fremskrittspartiet (Frp), Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) og Norske Samers Riksforbund (NSR). Det er første gang den sørsamiske valgkretsen stiller med så mange lister til valget.

-NSR var i siste periode den største gruppen på Sametinget med 14 representanter, og vi håper på å kunne bli flere i år, sier Bransfjell.

For å kunne stemme ved sametingsvalget må man være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal man ha stemmerett må innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. Juni. For å registrere seg inn i Sametingets valgmanntall må man enten ha samisk som hjemmespråk, ha oldeforeldre eller nærmere slekt med samisk som hjemmespråk eller være barn av en person som står eller har stått i manntallet.

– Jeg håper så mange som mulig registrerer seg før fristen. Sametingsvalget er et viktig valg for oss samer, avrunder Bransfjell.