Grønt lys for flytting av vei

Rørosmeieriet. Foto: Tove Østby

Utvalg for plansaker gikk enstemmig inn for å gi Rørosmeieriet dispensasjon fra reguleringsplan slik at  Rørosmeieriet får flytte adkomstveien og endring av tillatt gesimshøyde for nybygg.
Tiltakene tilsidesetter ikke hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra i reguleringsplanen.

Slik vil Rørosmeieriet se ut når byggeprosjektet er gjennomført.

Rammetillatelse for hele tiltaket utstedes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 og i henhold til delegert myndighet på følgende vilkår:

  1. Tiltaket kan, i henhold til plan- og bygningslovens § 21-10 og forskrift om byggesak kapittel 8, ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest.
  2. Det må søkes igangsettingstillatelse.

Det er Johan Kjellmark AS, som har hovedentreprisen for nybygget.

Alle berørte naboer er varslet og ingen merknader er innkommet til søknadene om dispensasjon.