Forhandler med Coop Midt-Norge om fusjon

Styreleder i Coop Røros, Jon Indset.

Styret i Coop Røros har enstemmig vedtatt at å gå videre i formelle fusjonsforhandlinger med Coop MidtNorge SA, der målsettingen er fusjon mellom de to samvirkelagene. Det går fram av en pressemelding fra Coop Røros i dag.

Siden november 2017 har det pågått en mulighetsstudie om en mulig fusjon med både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA. Det er gjennomført to forhandlingsmøter med hver av partene, samt at det er gjennomført to informasjonsmøter med ansatte og styret, en med Coop MidtNorge SA og en med Coop Oppdal SA. Før, mellom og etter hvert forhandlingsmøte har forhandlingsgruppen gjennomført interne møter som forberedelse og oppsummering. Det er på bakgrunn av denne prosessen styret i Coop Røros har gjort sitt valg.

Styret i Coop Røros SA innkaller til et ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av mars, der årsmøtet anbefales å gi sin tilslutning til styrets vedtak om å gå inn i formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge SA. Et sluttresultat fra forhandlingene vil foreligge i løpet av våren 2018.

Her er hele pressemeldingen vi har mottatt fra fra Coop Røros SA

I følge normalvedtektene for Samvirkelag §17 er alle lag pålagt med jevne mellomrom å ta for seg lagsstrukturen i regionen og vurdere om fusjon med annet lag kan være hensiktsmessig og til fordel for medlemmer og ansatte. Konkurransen innenfor varehandel og dagligvare er økende og bidrar til å legge press på vekst, marginer og lønnsomhet. I tillegg ser vi økende grad av krav og kompleksitet ved å drive virksomhet innenfor varehandel og eiendom.

Coop Røros SA er nå i en økonomisk situasjon som tilsier at vi må søke partnerskap med et større samvirkelag for å kunne opprettholde og styrke posisjonen som en av de største og viktigste handels- og samfunnsaktører i Røros. Coop Røros SA har over lang tid slitt med å skape lønnsomhet i totalitet og i mange av våre butikker. Vi har et stort investeringsbehov og vi har behov for å styrke kompetansen på en rekke områder slik at vi kan fremstå som en profesjonell handelsaktør.

Behovet for å finne en solid økonomisk fusjonspartner som har nødvendige ressurser og kompetanse til å bistå virksomheten vår, er betydelig. I perioden november 2017 til januar 2018 er det gjennomført mulighetsstudie om en mulig fusjon med både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA. Det er gjennomført to forhandlingsmøter med hver av partene, samt at det er gjennomført to informasjonsmøter med ansatte og styret, en med Coop MidtNorge SA og en med Coop Oppdal SA. Før, mellom og etter hvert forhandlingsmøte har forhandlingsgruppen gjennomført interne møter som forberedelse og oppsummering.

Gruppen har på denne måten opparbeidet et betydelig beslutningsgrunnlag om hvilken retning de videre forhandlingene bør ta. I tillegg er det gjennomført møter mellom administrasjonen i Coop Røros SA og administrasjonene i både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA.

På styremøte den 8. februar 2018 har et enstemmig styre besluttet å anbefale at Coop Røros SA går videre i formelle fusjonsforhandlinger med Coop MidtNorge SA, der målsettingen er fusjon mellom de to samvirkelagene. Styret i Coop Røros SA vil derfor innkalle til et ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av mars, der årsmøtet anbefales å gi sin tilslutning til styrets vedtak om å gå inn i formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge SA. Et sluttresultat fra forhandlingene vil foreligge i løpet av våren 2018.

Etter at dette er gjennomgått og godkjent i styret i Coop Røros SA, vil det innkalles til et nytt ekstraordinært årsmøte mot slutten av første halvår der en endelig beslutning skal tas. Styret mener at en fusjon med Coop Midt-Norge SA er det som best sikrer en god fremtidig utvikling for Coop i Røros. Det er vurdert fordeler/ulemper for ansatte, medlemmer, butikker og samvirkelaget, samt lokalsamfunnet.

For ansatte betyr dette

• Ingen mister jobben som følge av fusjonen • Fortsatt administrative funksjoner på Røros, med nøkkelrolle i Coop Midt-Norge SA sin satsning innenfor lokalmat

• Styrket pensjons- og forsikringsordning • Resultatbonusavtale for alle faste hel- og deltidsansatte

• Utvikling av medarbeidere gjennom lederaspirantkurs, butikkøkonomiutdanning, HMS-kurs, sosiale arrangement for ansatte og ledere mm

• Ressurser til oppgradering av butikker, kjøpesenter og eiendom For medlemmer betyr dette • Dobling av kjøpeutbytte fra 1 til 2 prosent

• Inngå i et lag med stor evne til å investere i eksisterende og nye butikker, samt kunne stå imot økt konkurranse

• Utgjøre en egen region Røros/Øst, med mulighet for lokale medlemsmøter og medlemsengasjement

• Stor påvirkning inn mot Coop Norges valgte organer For butikkene og samvirkelaget betyr dette

• Bedre innkjøpsbetingelser på de fleste vareområder

• Mulighet til å foreta viktige investeringer i utvikling av både Domus kjøpesenter og nyetablering av Extra

• Tilgang til en større kompetanse, med egne ressurser innenfor områder som eiendom, kategori, HR/HMS, IT, butikkdrift, økonomi mm

• Påvirkning på beslutninger i fellesorganisasjonen gjennom at Coop MidtNorge SA er representert i tilnærmet samtlige kjederåd både innenfor dagligvare og bygg, i kjedestyret og i styret til Coop Norge SA For lokalsamfunnet betyr dette

• Produsentmiljøet innen lokalmat på Røros får en styrket posisjon inn mot Coop som kunde

• Coop Midt-Norge SA har finansiell soliditet til å være med på å utvikle Røros sentrum som handelssted

• Kan opprettholde samvirkelaget som en samfunnsaktør, bl.a. med støtte til lokal kultur og idrett.

En fusjon med Coop Midt-Norge SA vil sikre videre drift og utviklingsmuligheter for begge samvirkelag og gi økte stordriftsfordeler som vil komme lagene og lagets medlemmer til gode. Lokalmat fra Røros er en kategori i sterk utvikling, og med et stort potensial. Det er også en kategori som kan differensiere oss mot konkurrentene. Det er en naturlig forbindelse mellom Røros og Trondheim, både handelsmessig og kulturelt. Trondheim er regionhovedstaden, mens Røros er blant favorittdestinasjonene for folk i Trondheim – kjent for kulturarv, lokalmat og spennende tilbud. Medlemmene i Coop Røros SA handler i Coop Midt-Norge SA sine butikker når de er i Trondheim, og vil med en fusjon få nye fordeler. Tilsvarende er en stor andel av hytteeierne i Røros fra Trondheim.