FN-kritikk om oppfylling av urfolks rettigheter i Norge

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Kenneth Hætta

FNs menneskerettighetskomité avga sine merknader til Norge vedrørende oppfølgingen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter den 5. april 2018.

I rapporten, som dekker tidsrommet 2011-2017, fremkommer det at situasjonen for samene i forhold til menneskerettigheter og urfolks rettigheter gir grunnlag for bekymringer innenfor temaer som vold mot kvinner og jenter i samiske samfunn, hatefulle ytringer og hat kriminalitet blant annet på internett mot det samiske folket, diskriminering av samer, mangel på lærere i samisk språk, og at mange samiske barn ikke får bruke samisk språk i barnehager. Videre er det flere anbefalinger knyttet til det samiske folkets rett til landområder og ressursrettigheter. Særskilt er komiteen bekymret over manglende oppfølginger av Samerettsutvalgets utredning fra 2007 om samisk områder utenfor Finnmark.

Sametingsrådet utarbeidet tidligere i år sin alternative rapport om Norges oppfølgingen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Rådsmedlem Silje Karine Muotka var videre i dialog med FNs menneskerettighetskomité på den åpne høringen tilknyttet eksaminasjonen av Norge i Genève den 14.- 15. mars.

– Jeg deler FNs menneskerettighetskomité sin bekymringer om rettighetssituasjonen til samene i Norge. Samtidig er jeg fornøyd med at komiteen er så tydelig i anbefalingene. Vi kjenner oss igjen i innholdet. Dette er noe som Sametinget kontinuerlig har påpekt overfor skiftende regjeringer, sier president Aili Keskitalo.

– Jeg har et berettiget håp om at regjeringen tar anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité på alvor, og at de tar nødvendige grep som sikrer at våre rettigheter gjennomføres og implementeres i politikkutforming og lovverk. Dagens regjeringen sier i Jeløya-plattformen at de skal styrke arbeidet for menneskerettigheter og rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter. Fra Sametinget side vil vi jobbe målrettet overfor regjeringen med tilhørende statlige myndigheter for at anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité blir fulgt i praktisk politikk, sier Keskitalo.

FN laejhteme illemen bïjre aalkoealmetji reaktijste Nöörjesne

EN:n almetjereaktamoenehtse sov mïerhkesjimmieh Nöörjese vedti dan guhkiebasse barkoen bïjre EN:n konvensjovneste sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre voerhtjen 5.b. 2018.

Reektehtsisnie, mij boelhken 2011 – 2017 feerhmie, lea våajnoes saemiej tsiehkie almetjereaktaj jïh aalkoealmetji reaktaj bïjre våaromem vadta tjoeperdidh dej teemaj sisnjeli goh vædtsoesvoete nyjsenæjjaj jïh nïejti vööste saemien siebriedahkine, aassjoejiehtegh jïh aassjoekriminaliteete gaskem jeatjah gaskeviermesne saemien åålmegen vööste, sïerredimmie saemijste, lohkehtæjjah saemien gïeline fååtesieh jïh gellie saemien maanah eah åadtjoeh saemien nuhtjedh maanagïertine. Vijriesåbpoe dle jienebh juvnehtimmieh mah leah ektiedamme saemien åålmegen reaktese laantedajvide jïh vierhtiereaktide. Moenehtse joekoen tjoeperde dehtie faatoes guhkiebasse barkoste Saemiereaktamoenehtsen salkehtimmeste jaepeste 2007 saemien dajvi bïjre Finnmaarhken ålkolen.

Saemiedigkieraerie sov alternatijve reektehtsem darjoeji aarebi daan jaepien Nöörjen guhkiebasse barkoen bïjre EN:n konvensjovneste sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre. Raerielïhtsege Silje Karine Muotka govlesadti EN:n almetjereaktamoenehtsinie dennie ræhpas govlehtimmesne ektiedamme eksaminasjovnese Nöörjeste Genevesne njoktjen 14. 15. b.

– Manne juakam EN:n almetjereaktamoenehtsen tjoeperdimmieh reaktatsiehkien bïjre saemide Nöörjesne. Seamma tïjjen madtjeles ihke moenehtse dan tjyölkehke sov juvnehtimmine. Mijjieh damtijibie sisvegisnie. Daate lea naakede maam Saemiedigkie daamtaj jïh ahkedh lea tjïertestamme dejtie ovmessie reerenasside, presidente Aili Keskitalo jeahta.

– Mov lea akte tjarke håhkoe reerenasse juvnehtimmide EN;n almetjereaktamoenehtsistie itjmieslaakan vaalta, jïh dejtie daerpies dahkojde dorje mah gorredieh mijjen reaktah illesuvvieh jïh meatan vaaltasuvvieh politihkehammoedimmesne jïh laakine. Daan beajjetje reerenasse Jeløya-våaroemisnie jeahta dah edtjieh barkoem nænnoestehtedh almetjereaktaj åvteste jïh stuerebe tsåatskelesvoetem sivijle jïh politihkeles reaktaj vööste stuvredh. Saemiedigkien bieleste sïjhtebe ulmiestuvreldh reerenassen vööste jïh staateles åejvieladtjigujmie barkedh ihke juvnehtimmieh EN:n almetjereaktamoenehtsistie fulkesuvvieh dennie praktihkeles politihkesne, Keskitalo jeahta.