FIAS på flyttefot

FIAS. Foto: Tore Østby

Rådmannen har inngått intensjonsavtale med FIAS på salg av areal for etablering i Havsjøveien industriområde. Dermed kan tre nye aktører være på vei inn på industriområdet. Fias står uten avtale på leie av grunn der de er i dag fra 2019. Det er tidligere utarbeidet avtale med Røros slakteri og Mathagen.

Avtalen med Røros slakteri er ikke signert i påvente av at Røros slakteri har behov for å få på plass noen økonomiske avklaringer før kjøp av tomt og etablering av nytt bygg kan realiseres. Mathagen AS har en intensjon om å bygge fabrikk i samme området, men har støtt på utfordringer når det gjelder finansieringen.

For å klargjøre området for etablering av nye aktører er det behov for å bygge ut nødvendig infrastruktur som tilførselsvei, vann og avløp. En slik utbygging ligger ikke inne i økonomiplan for 2018.  Anslåtte kostnader for utbyggingen er -5,1 millioner kroner. Forventet inntekt fra tomtesalg er omtrent 1,4 millioner kroner. Rådmannen går inn for at investeringen dekkes med bruk av ubrukte lånemidler og inntekter fra tomtesalg. Bevilgningssaken behandles i Formannskapet på torsdag.