Etterlyser tiltak etter rapporter om vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Kenneth Hætta.

I morgen skal Norge eksamineres av FNs kvinnekomité. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen vil etterlyse oppfølging av forskningsrapporter om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, både i form av strategier og handlingsplaner.

Her er en pressemelding fra Sametinget:

I forbindelse med Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av rettighetene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW) blir det gjennomført høring i Genève i morgen tirsdag 7. november. I dag skal Sametinget sammen med andre komme med innspill til komiteen, og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen skal holde innlegg.

49 prosent utsatt for vold

Mikkelsen sier at Sametinget i Norge er opptatt av den vold urfolkskvinner verden over utsettes for.

– I Norge er vi presentert for forskning som viser at 49 prosent av samiske kvinner rapporterer at de har vært utsatt for vold av fysisk, psykisk eller seksuell art gjennom livet, i motsetning til 31 prosent blant majoritetsbefolkningen i samme område, sier Mikkelsen.

Forskningsstudien, som ble publisert i 2015, rapporterer også samiske kvinner en høyere forekomst av seksuell vold i barndommen frem til 18 år: 17 prosent mot 11 prosent i befolkningen for øvrig. Forskningsstudien sier ingenting om hvem som har utsatt deltakerne for seksuelle overgrep eller vold.

I en studie fra i år om hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn, blir det pekt blant annet på at ansatte i hjelpeapparat og politi opplever barrierer i arbeidet med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

– Tar ikke sitt ansvar ovenfor samiske kvinner på alvor

Sametinget i Norge har ved flere anledninger tatt opp disse forholdene med Regjeringen i Norge uten å få tilfredsstillende svar.

– Norge tar ikke sitt ansvar ovenfor samiske kvinner på alvor og har ikke fullgode tiltak for å stoppe vold og overgrep, mener Mikkelsen. Dette vil Sametinget også påpeke ovenfor FNs eksaminasjonskomité.

Mikkelsen vil også etterlyse oppfølging av disse rapportene, både i form av strategier og handlingsplaner. Han vil påpeke hvor stort behovet er for mer kunnskap og for tiltak.

– Temaet må arbeides med på flere nivåer. Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om temaet for å få et helhetlig bilde av årsaker og gode tiltak. Man må utvikle voldsforebyggende tiltak, heve kompetansen i hjelpeapparatet og videreutvikle hjelpe- og behandlingstilbud, sier Mikkelsen.